Rips Naš nasvet, vaš uspeh.

Računovodstvo

Ponujamo vam celovito računovodstvo ali računovodstvo po vaši meri. Vodimo ga za kapitalske družbe (d.o.o., d.n.o., d.d.) in samostojne podjetnike (s.p.). Izbor storitev s področja računovodstva pa je stvar vaših potreb.

sample_03.png
 • Vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga);
 • Vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk);
 • Vodenje analitične evidence stroškov in prihodkov;
 • Vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije;
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ;
 • Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb (študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški);
 • Obračun davka na dodano vrednost;
 • Obračun zamudnih obresti (izpis opominov);
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz denarnih in finančnih tokov);
 • Izdelava davčne bilance;
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu, akt o sistematizaciji delovnih mest);
 • Periodična računovodska poročila po želji podjetja;
 • Poročanje iz naslova poslovanja s tujino (Banka Slovenije);
 • Opravljanje elektronskega plačilnega prometa;
 • Računovodska analiza poslovanja;
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na nepravilnosti;
 • Uvajanje materialnega in blagovnega poslovanja (knjigovodstva) v poslovni sistem podjetja;
 • Statusno preoblikovanje s.p.